Kwaliteitsbewaking en Privacy

Mesologie is een beschermd beroep.
Een Mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.
JE Mesoloog is ingeschreven bij de KvK, nr. 52952363, BTW nr 177742021B01
JE Mesoloog is tevens geregistreerd bij het Nederlands Register voor Mesologie (NRM), en lid van de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM), de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG), en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ).
Binnen de NRM en de NVVM en de Vbag zijn onder andere geregeld: beroepsprofiel, gedragscode, reglementen, tuchtrechtprocedure, visitatie, en geaccrediteerde nascholing.
Hebt u een klacht over JE-Mesoloog, en komen we er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met Quasir, via email: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538. Of zie verder op Geschillencommissie.

Uw privacy is als volgt gewaarborgd:
In uw persoonlijk dossier houdt JE-Mesoloog aantekeningen bij over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, cf. de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, evt. zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
U hebt vanzelfsprekend recht op inzage, en zonodig aanpassing op onderdelen.
JE-Mesoloog hanteert de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en zorgt er voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor gebruik door evt. waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor facturering en financiële administratie en zo nodig receptformulieren naar de apotheek.

Als JE-Mesoloog vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt u eerst geïnformeerd en expliciet uw toestemming gevraagd.
De gegevens in het cliëntendossier blijven cf. de WGBO 20 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling en declaratienummer
  • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24008 Behandeling Mesologie’
  • De kosten van het consult

Met cookies wordt niks gedaan.
Bij een evt. datalek meldt JE-Mesoloog dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. U wordt geïnformeerd als het datalek naar inschatting ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijk leven.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? meer info

Vergoedingen Mesologie

Kijk hier voor de mogelijkheden om een Mesologisch consult geheel of gedeeltelijk te vergoeden: meer informatie

Afspraak en intake

Voor mesologisch onderzoek en behandeling, hebt u geen verwijzing van de huisarts nodig. Om een afspraak te maken voor een consult, kunt u bellen of mailen. U krijgt dan een intakeformulier gemaild of thuisgestuurd. Dit intakeformulier kunt u ook downloaden vanaf de intake-pagina. Het ingevulde intakeformulier stuurt u terug zodat Je Mesoloog een goed beeld kan vormen van de precieze aard van uw klachten.